Juridische En Maatsch Context

Op deze pagina komt informatie in verband met juridische en maatschappelijke context op.

Maaike:

  • Omzendbrief Omzendbrief BB 2011/6. Aanvullende instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2012 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest (BS 13 januari 2012)
  • Besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap Ondernemen houdende de werking van het Agentschap Ondernemen, de indeling van het Agentschap Ondernemen in subentiteiten, de vaststelling van zijn organogram en de delegatie van sommige bevoegdheden (BS 05 februari 2010)

Mits mijn thema veranderingsmanagement een moeilijk thema is vind ik voor deze deelopdracht geen informatie terug. Er is geen agentschap of minister die verantwoordelijk is voor mijn thema. Ook vind ik geen maatschappelijke organisaties rond dit thema.

Amber:
•Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (B.S.14/07/2009)
•Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (B.S.29/10/2008)
•Decreet houdende de invoering van sociale-impactobligaties (B.S.08/05/2018)
•Omzendbrief Ba 2006/01 betreffende het Gemeentedecreet en het Provinciedecreet; inwerkingtreding van de bepalingen inzake het bestuurlijk toezicht (B.S.02/02/2006)
•Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het specifiek toezicht ingesteld bij de wet van 7 december 1998 (Belgisch Staatsblad van 5 januari 1999) tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (B.S.19/04/2002)

Ik vind niet meteen een minister terug die minister is van management.
Ik vind niet snel een concrete organisatie terug die zich uit over veranderingsmanagement. Ik ben op de webstie van fedweb.be terecht gekomen, zij bespreken de definitie, doel en aanpak van mijn thema. Ook vind ik informatie over mijn thema via KU Leuven. Zij geven het doelpubliek, toelichting en een programma.

Britney:
•Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aanpassing van de groenestroomdoelstellingen, de WKK-doelstellingen en de energieheffing (B.S.28/12/2017)
•Omzendbrief Omzendbrief BB 2011/6. Aanvullende instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2012 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest (B.S.13/01/2012)
•Besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap Ondernemen houdende de werking van het Agentschap Ondernemen, de indeling van het Agentschap Ondernemen in subentiteiten, de vaststelling van zijn organogram en de delegatie van sommige bevoegdheden (B.S.05/02/2010)
•Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten (B.S.18/10/2017)
•Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 (B.S.18/12/2017)

Ik heb gezocht naar een minister van (veranderings)management, maar deze vond ik niet.
Ik vind geen organisaties terug die actief zijn rond het thema veranderingsmanagement. Wanneer ik op zoek ging op Google kwam ik terecht bij de site: https://fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/ontwikkeling_en_ondersteuning/doelgericht/veranderingsmanagement . Hier wordt een definitie vermeld, doel en de aanpak van veranderingsmanagement.

Febe:
KB 6 januari 2016 tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A, BS 28 januari 2016

KB 25 april 2014 tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de verpleegkundige-regulator van de 112-centra, BS 3 september 2014

KB 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 7 oktober 2010

https://overheid.vlaanderen.be/raamcontract-verandermanagement

op deze website vond ik een bevoegde overheidsdienst ‘Agentschap Overheidspersoneel (AgO)’ voor een raamcontract voor verandermanagement.

Ik vind geen specifieke organisaties of standpunten over mijn thema.

Kobe
Ik vond geen juridische documenten in verband met Veranderingsmanegment, wel over management:
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de werkverdeling van de regeringscommissarissen in het kader van het toezicht in het hoger onderwijs en betreffende sommige aangelegenheden met betrekking tot het statuut van de regeringscommissarissen (B.S.05/07/2019)
Besluit van de administrateur-generaal tot subdelegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst (B.S.20/06/2019)
Omzendbrief MOW 2019 02 betreffende het geïntegreerd investeringsprogramma Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (B.S.20/06/2019)
Besluit van de administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien regie tot delegatie van sommige bevoegdheden aan de algemeen directeur en de afdelingshoofden van het agentschap Opgroeien regie (B.S.24/07/2019)
Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering aan de terminologie van het bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S.01/08/2019)

Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwingen: deze organisatie houdt zich vooral bezig met wetenschappelijk onderzoek uit te voeren van de beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie, op basis van de verwachtingen van de Vlaamse overheid en de jaarlijkse beleidsprioriteiten.

Maud:
Op de site van de Vlaamse codex zijn er geen juridishce documenten te vinden over verandermanagement. Er zijn wel andere termen, verbonden met het onderwerp, te vinden.
zoekterm: management
• Besluit van de secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken tot delegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het departement (B.S.27/04/2018)

• Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten (B.S.16/08/2017)
Zoekterm: organisaties
• Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan projecten van collectief onderzoek en ontwikkeling en collectieve kennisverspreiding (B.S.10/072018)

• Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan organisaties met geregulariseerde gesco-projecten (B.S.05/02/2018)

Er bestaat binnen het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) een raamdienst- verandermanagement. Ook is er de Agentschap innoveren en ondernemen, van de Vlaamse overheid. Echt een specifiek standpunt hebben deze niet. Ze hebben echter wel een doel. Het bieden van hulp, coaching, subsidies en financiering aan mensen of bedrijven.

Jelle
1) 23/11/18Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 153/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (B.S.07/12/2018)
2) 25/09/18 Ministerieel besluit betreffende de start- en stagebonus
3) 14/09/18 Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren en de aanloopfase en diverse andere maatregelen
4) 19/10/18 Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het koninklijk besluit van 21 december 1974 tot bepaling van de eisen tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van installateur-frigorist in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen en het koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming

• Er bestaat binnen het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) een raamdienst- verandermanagement.
• Ik vind geen minister voor verandermanagement
• Ik heb wel een minister gevonden voor innovatie Phillippe Muyters

Nsiala:
Als ik het woord veranderingsmanagement opzocht dan heb ik geen enkel resultaat gevonden. Daarom heb ik het woord managementplan ingevoerd en met dit woord heb ik wel enkele resultaten gevonden.
Het meeste ging over vacatures, maar uiteindelijk heb ik ook juridische documenten gevonden:
1) 15/10/2013 samen bouwen aan 2020
2) 23/11/2015 FOD Justitie op eg naar een beheersovereenkomst
3) 23/11/2015 Ontdek Justitie van binnenuit

Binnen de Belgische Agentschap heb ik het raamcontract van verandermanagement gevonden. De bevoegde overheidsdienst is Agentschap Overheidspersoneel (AgO).
Een specifieke minister van verandermanagement heb ik niet gevonden in België.

Anne:
• Besluit van de administrateur-generaal houdende de organisatie van het agentschap Informatie Vlaanderen en tot vaststelling van het organogram (B.S. 14/05/2019)

• Besluit van de secretaris-generaal tot vaststelling van de organisatiestructuur (B.S. 06/08/2014)

• Besluit van de gedelegeerd bestuurder van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen houdende delegatie van bevoegdheden aan de transitie-verantwoordelijken van het Vlaams Agentschap voor Ondernemers-vorming Syntra Vlaanderen (B.S. 09/03/2018)

• Decreet houdende een kader voor grote projecten en programma's (B.S. 17/04/2019)

• Besluit van het afdelingshoofd tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van het afdelingshoofd van 14 april 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Organisatiebeleid, Financiën en Communicatie (B.S. 11/07/2016)

Ik heb grondig gezocht naar een beleid, een agentschap, minister en maatschappelijke organisaties die verantwoordelijk zijn of die zich bezighouden met veranderingsmanagement of het begleiden van verandering binnen organisaties, bedrijven of ondernemingen, maar zonder veel resultaat. De enige persoon die ik hierbij zou kunnen plaatsen is Federaal Minister Denis Ducarme omdat hij zich bezighoudt met KMO’s en zelfstandigen binnen België.